วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา (อ่านว่า บันพะชา, บับพะชา) แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว หมายถึงการบวชเป็นนักบวช เดิมคำว่า "บรรพชา" ใช้หมายถึงการบวชเป็นนักบวชทั่วไป เช่น เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา สาวกบรรพชา และเรียกนักบวชเช่นนั้นว่า บรรพชิต แต่ในสมัยปัจจุบัน คำนี้ใช้เรียกเฉพาะการบวชเป็นสามเณรเท่านั้น ส่วนการบวชภิกษุเรียกว่าอุปสมบท

ความจริงการบวชเป็นภิกษุนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการเป็นสามเณรก่อน แล้วจึง "อุปสมบท" ดังนั้นจึงนิยมเรียกรวมกันไปว่า "บรรพชาอุปสมบท"

อุปสมบท (อ่านว่า อุปะ-, อุบปะ-) แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันใช้หมายถึงการบวชเป็นภิกษุและภิกษุณี เรียกเต็มว่า อุปสมบทกรรม ซึ่งหมายถึงการบวชเป็นสามเณร

อุปสมบทเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่ง เป็นพิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติไว้รัดกุมและละเอียดมาก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ศาสนทายาทที่ดีไว้สืบสานพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Morning Prayer สวดมนต์ทำวัตรเช้า 1 (Sub. 中文 Eng)

Evening Prayer สวดมนต์ทำวัตรเย็น 1 (Sub. 中文 Eng)